Informace pro rodiče

1. – 2. ročník – podepsat v Notýsku strany 25, 28, vyplnit úvodní stranu, obalit

3. – 4. ročník – podepsat v ŽK strany 24, 32, vyplnit úvodní stranu, obalit

Školní řád je k nahlédnutí na stránkách školy a v prostoru šaten.

1. – 4. ročník

  • učebnice – podepsat vzadu v tabulce, obalit
  • pracovní sešity – podepsat na přední straně, obalit

Přinést 30,- Kč na výukový program „Cizokrajná zvířata“.

1. ročník

  • sadu písmen nechat i se zásobníkem zatím doma, NESTŘÍHAT
  • číslice vystříhat do zásobníku, necháme ve škole
  • každý den prohlédnout všechny pracovní sešity, domácí úkol značíme zeleným puntíkem, vypracovaný úkol rodiče podepíší

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že v Řádu školní družiny byl stanoven způsob mimořádných odchodů takto:

Pokud žák odchází ze školní družiny mimo dobu stanovenou v zápisním lístku (např. dříve), předloží paní učitelce/vychovatelce Propustku podepsanou zákonným zástupcem. Propustka zůstává uložena ve škole. Formulář je stejný pro školu i školní družinu a bude ke stažení na webu i přístupný v prostoru šaten.

Děkujeme za spolupráci.

  1. ročník

Vážení rodiče, prosím o vyplnění dotazníku, který posílám po dětech v Notýsku – obsahuje údaje nutné pro dovyplnění školní matriky a nebyly součástí Žádosti o přijetí do ZŠ.

Děkuji. Hegarová

Děkujeme paní Onderkové za zápis z třídních schůzek, konaných 11. 9.. Rodiče, kteří se schůzek nezúčastnili, si mohou domluvit návštěvu školy a do zápisu nahlédnout, aby byli o probraných záležitostech informováni.

13. 9.

Prosím, aby si děti do pracovní výchovy přinesly : hliněný květináč  s podmiskou, průměr cca 10 cm, může být i starší.

2. a 3. ročník 18. 9.

1. a 4. ročník 19. 9.

Děkuji. Sedmíková.

14. 9.

Vážení rodiče, ve škole dnes proběhl výukový program „Cizokrajná zvířata“. Původní cena na žáka byla 30 Kč, aktuální cena byla ale 17 Kč/žák. Zbytek vybraných peněz byl přidán k penězům „za sběr“ a bude použit pro uhrazení objednaného autobusu na výukový program, který je pro celou ZŠ objednaný na  12. 10. v Brně.

  1. ročník

Na pondělí  vystříhat do desek písmeno M, m, desky nosit pravidelně do školy. Prosím o denní kontrolu všech pracovních sešitů – zadaných domácích úkolů. Děkuji. Hegarová

18. 9.

Vážení rodiče,

ve fotogalerii si můžete prohlédnout  fotografie z nového školního roku.

ŘŠ je během své nepřítomnosti ve výuce zastupována p. učitelkou E. Mecerodovou – v záležitostech výuky se tedy obracejte přímo na ni. Využijte školní telefon, případně email emecerodova@zspribramnamorave.cz. Děkuji. Hegarová

1. ročník

Vystříhejte do zásobníku písmena : A,a, L, l. Další napíše E. Mecerodová do deníčku.

Pro všechny k vysvětlení práce v Čj:

opis = psaní z psacího písma psacím písmem

přepis = psaní z tiskacího písma psacím písmem

diktát = psaní diktovaného textu (hláska/písmeno, slabika, slovo – u 1. ročníku, věta) psacím písmem se správnými tvary písmen a dodržením gramatických pravidel

Pro zájemce o kroužky v ZŠ Příbram:

Nabídka všech kroužků,  které jsou plánované  v ZŠ Příbram, je na webových stránkách DDM Zastávka.

Děti se do kroužku hlásí přímo v DDM Zastávka – přes webové stránky a přihlašování je možné pouze do pátku 21. 9.!

Pokud nebude kapacita kroužku naplněna, kroužek v ZŠ Příbram nebude otevřen.

8. 10.

Do 11. 10. prosíme o 100,- Kč na objednaný výukový program v domě ekologické výchovy Lipka (Brno). Doprava vlastním autobusem je hrazena z peněz vybraných za sběr. Případné informace podá p. uč. Špačková.

9. 10.

V pátek 12. 10. pojedou všichni žáci školy na výukový program „Jak roste chléb“, objednaný v domě ekol. výchovy Lipka v Brně (www.lipka.cz). Odjezd autobusu je v 8.00 hodin od školy a předpokládaný návrat ve 13.30 hod. Oběd je domluven po návratu do školy, družina zůstává v provozu.

S sebou: přezůvky, svačina, pití.

Děkujeme. M. Špačková

16. 10.

  1. ročník

Na čtvrtek 18. 10. vystříhat do desek písmeno P, p.

18. 10.

Prosím, aby si na příští týden přinesly všechny děti do pracovní výchovy 10 -15 vylisovaných listů menší velikosti.

Děkuji, Sedmíková.

1. ročník

Prosím, aby měly děti na psaní v pouzdře dvě OŘEZANÉ tužky! Děkuji. Hegarová

19. 10.

Žádáme rodiče všech žáků, aby klasifikaci, zapsanou v Notýsku a Žákovské knížce, potvrdili minimálně jednou za měsíc svým podpisem.

Děkujeme za spolupráci.