Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ bez přítomnosti zákonného zástupce

Přihlášku je možné doručit bez přítomnosti zákonného zástupce:

  • do datové schránky
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • poštou

Nebo osobně. Škola zajistí, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob.

 

Při podání žádosti uveďte náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
  • datum narození
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (základní škola)
  • podpis osoby, která žádost podává (podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)

K ověření rodného listu stačí jeho prostá kopie zaslaná dálkovým způsobem.

 

Mgr. Radovan Šmíd

ředitel ZŠ a MŠ Příbram na Moravě