Zápis dětí do 1. ročníku 2023/24

Zápis do ZŠ Příbram na Moravě

školní rok 2023/2024

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se bude konat
ve středu 12. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy.

Zápis je pro všechny děti narozené od 1. 9. 201 6 do 31. 8. 2017.

Vše také najde v sekci Zápis do 1. ročníku.

Případné dotazy na: info@zspribramnamorave.cz nebo na tel.: 728 145 485
Těšíme se na vás


Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Základní a mateřská škola Příbram na Moravě
Okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Vyhlašuje volby do školské rady.

Ředitel Základní školy mateřské školy Příbram na Moravě, Brno-venkov, příspěvkové organizace v souladu s §167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje volby do školské rady, kterými bude volen člen školské rady za zákonné zástupce.

Volby budou probíhat dle Volebního řádu pro volby členů školské rady, zřízené při ZŠ a MŠ Příbram na Moravě, okres Brno – venkov, příspěvková organizace. Volební řád bude pro účely voleb zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce obce.

Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor v čele s předsedou, který ustanoví ředitel školy a jeho složení bude zveřejněno na hlavní nástěnce školy.

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce je možné do 16. 9. 2022 v ředitelně školy. Jména kandidátů budou vyvěšena na hlavní nástěnce školy a na webových stránkách školy.

Datum konání voleb: 20.9. 2022
Doba konání voleb: 16:30 – 18:00 hod
Místo konání voleb: budova ZŠ, Příbram na Moravě
Způsob voleb: tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva
Vyhlášení voleb: 21.9. 2022 -hlavní nástěnka školy, webové stránky školy

V Příbrami na Moravě 20. 9. 2021

Radovan Šmíd, ředitel

 
Volební řád pro volby členů Školské rady